Bok om Marnäs och Björkboda byar.

Boken finns till försäljning hos Jonssons Fik i Enviken för 220 kr.
Det går också att beställa boken på EHFs mail; eller tel:072-1768665. Vi säljer boken för 220 kr. + ev porto. Betala via Swish nr: 1231657261 märk "Marnäsboken" envikenshembygdsforening@outlook.com
då tillkommer ca 99 kr i porto och expeditionsavgift.
När hembygdsgården öppnar (förhoppningsvis till sommaren) finns den också tillgänglig för försäljning där.
Tillkomsten av boken har skett under lång tid i en lokal grupp som letts av Ulf Enblom. Arbetet som nedlagts är imponerande och innehållet intressant och vackert åskådliggjort.
Image

Envikens Hembygdsförening 50 år 1971 - 2021

Jubileumsboken kommer att säljas på hembygdsgården och på Jonssons fik & butik för 100 kr. Om beställning via envikenshembygdsforening@outlook.com eller tel 072-1768665 tillkommer porto 79 kr. 
........................................................................................

Förord

Anders Backman


Hösten 1971 samlades några sockeninnevånare för att samtala om att bilda en hembygdsförening. Som stöd i detta arbete medverkade bland andra landsantikvarie Erik Hofrén. Hans anförande hade rubriken "Vad en modernt arbetande hembygdsförening bör göra". Han framhöll 4 viktiga ledord: att samla, vårda, informera och aktivera. Envikens Hembygdsförening bildades i samband med detta möte den 31 oktober 1971.

Under åren har många ideellt arbetande personer deltagit i arbetet med att utveckla föreningen. Hans Matsols har på ett förtjänstfullt sätt presenterat flera av dessa i denna skrift. Hans har själv deltagit i föreningens verksamhet under nästan 40 år och varit både ordf och vice ordf. Han har på ett mycket insiktsfullt och klokt sätt medverkat till att föreningen idag har ett stort kapital i form av byggnader och annat kulturellt arv att förvalta.

Till en början ägde sammankomsterna rum i sockenstugan, skolor, naturplatser mm. Ett viktigt samarbete under årens lopp har varit med svenska kyrkan där kyrkoherdarna beredvilligt ställt upp och medverkat.
Av avgörande betydelse för föreningens utveckling blev förvärvet av Görasgården 1983/84.
Senare har flera byggnader tillkommit vilka beskrivs mera detaljerat i denna skrift. På så sätt har en mera sammanhållen hembygdsgård skapats och som fortfarande utvecklas.

En viktig del i att leva upp till ledorden ovan är att ta till vara och föra vidare kunskapen omkring våra textilier, dräkter och hantverk. Detta arbete löper som en röd tråd i hembygdsföreningens arbete under dessa 50 år och förhoppningen är att det ska fortsätta.

Ett kontaktblad, Enviken Hembygd, på senare år ersatt med Hembygdsbladet, har under flera år varit ett sätt att sprida information kring hembygden, kända personer och historia mm. Samtliga blad finns tillgängliga på föreningens hemsida, www.envikenshembygdsforening.se.

Under senare år har arbetet med vandringsleder i vår vackra hembygd tagit förnyad fart. Harry Brodin gjorde under många år ett utomordentligt arbete i att röja och märka upp gamla vandringsleder som nyttjades för att bl a komma till våra fäbodar. Detta arbete har nu förnyats genom ett fint arbete under ledning av Per Olov Alderback.

Vi har under årens lopp sett att deltagarantalet på våra aktiviteter varierat en del. Vi vill för framtiden förmedla hembygdens betydelse till det uppväxande släktet bland annat genom riktade aktiviteter till skolungdomar och anpassa våra sevärdheter för den nya tekniken.

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till jubileumsskriften i form av text, bilder och granskning av materialet.

Det är vår förhoppning att denna skrift ska ge stor glädje och behållning för läsaren samt bidra till att bevara en god känsla för vår hembygd.

Arbetet med denna jubileumsskrift har varit mycket lärorikt, stimulerande och roligt.


 

Image
Image
Image

Vandra kring Falun & Borlänge

32 vandringar i södra Dalarnas kulturbygder - från korta familjeturer till längre äventyr med övernattning.
Stigar med historia.

Naturen kring Falun och Borlänge är fylld av spår. Här följer du stigar som en gång trampades när människorna i bygden följde sina djur till fäboden.
Författaren Karin Runesson är biolog och älskar friluftsliv. Hon är bosatt i Falun och har arbetat med skogs- och naturvårdsfrågor på Borlänge kommun.

Vi säljer boken för 260 kr. + ev porto. Beställ på tel:070-7545080. Betala via Swish nr: 1231657261 märk "Vandringsbok"

Image